Algemene voorwaarden TicketSoft - Organisatoren

Artikel 1: Inleiding
Artikel 2: Informatie over ons
Artikel 3: Onze overeenkomst met jou
Artikel 4: Aard van de dienst
Artikel 5: Verantwoordelijkheden van de Organisator
Artikel 6: Jouw account
Artikel 7: Betalingsverwerkers
Artikel 8: Onze tarieven
Artikel 9: Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 12: Contentbeheer
Artikel 13: Wijzigingen in de Voorwaarden
Artikel 14: Beëindiging en Opschorting
Artikel 15: Slotbepalingen

Artikel 1: Inleiding

Deze pagina, samen met ons Privacybeleid, geeft je informatie over ons en de juridische voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden") waarop wij onze online oplossing voor de verkoop van evenementtickets en bijbehorende producten en diensten ("Dienst") aan je beschikbaar stellen.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je je aanmeldt voor de Dienst.

Artikel 2: Informatie over ons

TicketSoft is een handelsnaam van Softens, geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandel nummer 77619323 met ons geregistreerd kantoor op Walenburg 30, 1965MG, Heemskerk. Ons btw-nummer is NL003218224B63.

Je kunt contact met ons opnemen via [email protected].

Artikel 3: Onze overeenkomst met jou

Je gaat akkoord met deze Voorwaarden en je treedt in een bindende overeenkomst met ons wanneer je je aanmeldt voor een TicketSoft-account door te klikken op "Direct beginnen" of vergelijkbare knoppen op onze website. Als je niet akkoord gaat met een deel van deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van of toegang tot de Dienst.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Je dient regelmatig de website te controleren om de huidige Voorwaarden te herzien, aangezien deze bindend voor je zijn.

Artikel 4: Aard van de dienst

Onze Dienst is webgebaseerd en stelt registratie voor een account mogelijk om ons online platform te gebruiken voor het verkopen en beheren van evenementtickets en bijbehorende fysieke of digitale producten en diensten. Je mag je alleen registreren voor een account als je de evenementorganisator bent of een geautoriseerde ticketverkoper (en je hebt uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle evenementorganisatoren voor alle evenementen waarvoor je tickets verkoopt).

Artikel 5: Verantwoordelijkheden van de Organisator
 1. Je bent als Organisator volledig verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van je evenementen. TicketSoft faciliteert alleen de verkoop van tickets en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van evenementen.
 2. Je dient te zorgen voor alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen die vereist zijn voor het organiseren van je evenement.
 3. Je bent verantwoordelijk voor het communiceren van alle relevante informatie aan de consumenten, inclusief, maar niet beperkt tot, datumwijzigingen, annuleringen of wijzigingen in de evenementinhoud.
Artikel 6: Jouw account

Bij aanmelding kun je direct je evenement instellen, tickets voor je evenement aanmaken en tickets voor je evenement verkopen. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een account in te stellen.

Artikel 7: Betalingsverwerkers

Onze Dienst maakt het mogelijk om online betalingen voor je evenementen en producten en diensten van consumenten te ontvangen via betalingsverwerkers waarmee wij een partnerschap hebben ("Betalingsverwerkers"): Mollie.

Wij betalen de opbrengst van het evenement, minus eventuele kosten, binnen 14 dagen na afloop van het evenement uit. Indien er nadat wij een uitbetaling verricht hebben een terugbetaling, stornering of chargeback uitgevoerd wordt, ongeacht of dit door de koper of de organisator geïnitieerd wordt, dan moet Organisator het bedrag binnen 14 dagen aan TicketSoft terugbetalen.

Bij gebreken van tijdige betaling is organisator zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag.

Als organisator ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij tevens gehouden tot vergoeding aan leverancier van alle kosten die deze voor de bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt.

Artikel 8: Onze tarieven

De tarieven voor het gebruik van onze Dienst worden op onze website vermeld en worden aan kopers van tickets doorbelast en vervolgens ingehouden op de uitbetaling. Een betaalde activiteit is de verkoop van een ticket, de reservering van een stoel, de verkoop van een bijbehorend product of dienst of een andere betaalde activiteit die wij via de Dienst beschikbaar stellen ("Activiteit").

Wij mogen onze tarieven naar eigen goeddunken aanpassen, mits wij dit minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 9: Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken jouw persoonlijke informatie alleen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Neem de tijd om ons Privacybeleid te lezen, omdat het belangrijke voorwaarden bevat die op jou van toepassing zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. TicketSoft is niet verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het evenement zelf. De organisator is volledig aansprakelijk voor de uitvoering van het evenement, inclusief maar niet beperkt tot, de veiligheid, kwaliteit en inhoud van het evenement.
 2. TicketSoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TicketSoft.
 3. TicketSoft is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie die door de organisator wordt verstrekt of onjuist gebruik van de Dienst door de organisator.
 4. In geval van geschillen tussen de organisator en de consument, is het de verantwoordelijkheid van de organisator om deze geschillen af te handelen. TicketSoft is in geen geval partij bij of verantwoordelijk voor dergelijke geschillen.
Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De organisator garandeert dat alle content die zij uploadt naar het platform van TicketSoft (inclusief, maar niet beperkt tot, beschrijvingen van evenementen, foto's en ander promotiemateriaal) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. De organisator verleent TicketSoft een niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij en wereldwijd recht om de door de organisator geleverde content te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, afgeleide werken te maken van, te tonen en uit te voeren, in verband met de Dienst.
 3. TicketSoft behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het ontwerp, de functionaliteit en de technologie van het ticketverkoopplatform en is de eigenaar of licentiehouder van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten.
 4. Indien naar oordeel van TicketSoft hinder, gevaar of schade ontstaat door het handelen van de organisator, in het bijzonder door overmatig e-mails of andere gegevens te verzenden, of persoonsgegeven te lekken, is TicketSoft gerechtigd om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
 5. Data afkomstig van klanten van organisator is eigendom van organisator. Organisator verleent TicketSoft het recht om de data van klanten te mogen verwerken ten behoeve van de dienstverlening van het platform.
Artikel 12: Contentbeheer
 1. De organisator is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en legaliteit van alle content die zij uploadt naar het platform.
 2. TicketSoft behoudt zich het recht voor om content te verwijderen die in strijd is met de wet, de rechten van derden schendt of op andere wijze ongeschikt wordt geacht door TicketSoft.
 3. De organisator dient ervoor te zorgen dat alle content voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving en niet misleidend, onjuist of frauduleus is.
 4. De organisator stemt ermee in om TicketSoft te vrijwaren tegen alle claims van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de door de organisator geleverde content.
Artikel 13: Wijzigingen in de Voorwaarden
 1. TicketSoft behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen effectief zijn zodra deze zijn gepubliceerd op het platform of zodra ze anderszins aan de organisatoren zijn gecommuniceerd.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de gewijzigde voorwaarden regelmatig te raadplegen. Voortgezet gebruik van de Dienst na wijzigingen betekent acceptatie van de nieuwe voorwaarden.
Artikel 14: Beëindiging en Opschorting
 1. TicketSoft kan de toegang van de organisator tot de Dienst opschorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de organisator de voorwaarden van deze overeenkomst schendt.
 2. Beëindiging van de overeenkomst omvat de deactivering van het account van de organisator en de verwijdering van alle gerelateerde informatie, tenzij anders bepaald door de wet.
Artikel 15: Slotbepalingen
 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden gewijzigd om deze geldig en afdwingbaar te maken, terwijl de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk behouden blijven. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.
 2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de relaties tussen TicketSoft en de Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Laatste wijziging: 1 mei 2024