Algemene voorwaarden TicketSoft - Kopers

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Overeenkomst
Artikel 4: Aankoop en Levering van Tickets
Artikel 5: Prijzen en betalingen
Artikel 6: Annulering en wijziging
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Artikel 8: Privacy en gegevensbescherming
Artikel 9: Wijzigingen voorwaarden
Artikel 10: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. TicketSoft: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en aanbieder van het online ticketplatform.
 2. Organisator: de partij die het evenement organiseert en tickets via TicketSoft aanbiedt.
 3. Koper: de natuurlijke persoon die via TicketSoft een ticket koopt.
 4. Ticket: het toegangsbewijs tot het evenement dat door de Organisator via het platform van TicketSoft wordt verkocht.
 5. Platform: de website en alle gerelateerde diensten aangeboden door TicketSoft.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen TicketSoft en de Koper betreffende de aankoop en levering van Tickets.
 2. Op de deelname aan het evenement zelf zijn de voorwaarden en/of huisregels van de Organisator van toepassing, die aanvullend kunnen zijn op deze voorwaarden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TicketSoft vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
Artikel 3: Overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen TicketSoft en de Koper betreft uitsluitend de verkoop en levering van Tickets. TicketSoft is geen partij bij de overeenkomst tussen de Koper en de Organisator over de deelname aan het evenement.
 2. De Koper gaat een directe overeenkomst aan met TicketSoft voor de aankoop van Tickets. De prijsstelling van Tickets is onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald door de Organisator.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Koper het gehele reserveringenproces succesvol doorlopen heeft, afgerekend heeft en een bevestiging per e-mail ontvangen heeft.
Artikel 4: Aankoop en Levering van Tickets
 1. Tickets worden verkocht via het Platform van TicketSoft. Na aankoop ontvangt de Koper een bevestiging en het Ticket elektronisch op het opgegeven e-mailadres.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. TicketSoft is verantwoordelijk voor de technische afhandeling van de ticketverkoop maar niet voor de uitvoering van het evenement zelf.
 4. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door TicketSoft namens de Organisator aan de Koper worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 5. Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor TicketSoft noch voor de Organisator.
 6. De Koper zal TicketSoft de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens verstrekken. De Koper dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Koper in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Koper, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie door TicketSoft of de Organisator.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en diensten.
 8. Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.
Artikel 5: Prijzen en betalingen
 1. De Koper gaat een bemiddelingsovereenkomst aan met TicketSoft en TicketSoft ontvangt namens de Organisator de prijs voor het Ticket en geldende toeslagen zoals servicekosten, bestelkosten en verzendkosten of een andere, in de kaartprijs opgenomen toeslag. Afhankelijk van de aard van de toeslagen kan dit een bedrag per Ticket of een bedrag per bestelling zijn.
 2. Indien TicketSoft twijfelt aan de juistheid van de door de Koper verstrekte (betaal)gegevens, dan kan TicketSoft contact met de Koper opnemen. Indien TicketSoft de Koper niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, dan kan TicketSoft de overeenkomst annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Koper. Indien TicketSoft twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft TicketSoft het recht om de overeenkomst te annuleren. TicketSoft zal zich inspannen om de Koper in voornoemde gevallen te informeren.
 3. De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Koper worden verstrekt.
Artikel 6: Annulering en wijziging
 1. Indien de overeenkomst op afstand betrekking heeft op het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en de nakoming op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode geschiedt, dan is het herroepingsrecht (volgens richtlijn 2011/83/EU) op de overeenkomst op afstand niet van toepassing.
 2. Tickets gekocht via TicketSoft kunnen onderworpen zijn aan de aanvullende annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van de Organisator.
 3. TicketSoft biedt geen restituties voor gekochte Tickets tenzij dit specifiek onderdeel is van de voorwaarden van de Organisator.
 4. Bij het vermoeden van fraude heeft TicketSoft het recht het account en de daarin opgeslagen en aangeschafte Tickets ongeldig te maken én een boete op te leggen evenredig aan de aankoopprijs, ook als deze Tickets via meerdere accounts zijn gekocht, maar terug te voeren zijn tot dezelfde commerciële activiteit. Er vindt in dergelijke gevallen dus géén restitutie plaats. De Koper zal hierover worden geïnformeerd per e-mail. Specifiek is het Koper niet toegestaan om meerdere bestellingen te plaatsen om het maximaal aantal Tickets per koop te omzeilen.
 5. TicketSoft is gerechtigd om zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in elk onderdeel van het Platform.
 6. TicketSoft is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud van het Platform het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 7. Indien de Organisator failliet gaat en derhalve de overeenkomst niet uitvoert, dan kan TicketSoft niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Koper daardoor lijdt en zal TicketSoft niet verplicht kunnen worden de kosten voor de diensten en de kosten voor de overeenkomst aan de Koper terug te betalen.
 8. TicketSoft is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de reeds door TicketSoft geïncasseerde gelden voor het Ticket bij een eventuele afgelasting/verschuiving van een Evenement door de Organisator, dan wel door de houder van de locatie door welke oorzaak dan ook.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel TicketSoft zal proberen de Koper van de afgelasting of verschuiving op de hoogte te brengen nadat TicketSoft de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan TicketSoft niet garanderen dat de Koper op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. TicketSoft is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. TicketSoft is niet aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van het evenement. Klachten of claims in verband met het evenement dienen gericht te worden aan de Organisator.
 2. TicketSoft is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van TicketSoft.
 3. TicketSoft is jegens de Koper niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de hoedanigheid en solvabiliteit van de Organisator of op de kwaliteit van de diensten van de Organisator.
 4. Indien de Organisator zich niet houdt aan de overeenkomst die hij heeft gesloten met de Koper, dan is dat een zaak tussen de Koper en de Organisator.
 5. TicketSoft is op geen enkele wijze jegens de Koper verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de Organisator. Indien de Organisator de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met de wet, dan kan de Koper de Organisator daarvoor aansprakelijk stellen en niet TicketSoft. TicketSoft is enkel verantwoordelijk voor het op correcte wijze leveren van een Ticket.
 6. TicketSoft zal in geen enkel geval gehouden zijn om materiële of immateriële schade, van welke aard dan ook, te vergoeden.
 7. Indien TicketSoft aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TicketSoft beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Koper betaald heeft voor de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. TicketSoft is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen jegens de Koper of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde Derden of van de Organisator, faillissement van de Organisator, brand, diefstal, epidemieën dan wel pandemieën, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, internetstoring, terrorisme, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden alsmede iedere andere situatie waarop TicketSoft geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
Artikel 8: Privacy en gegevensbescherming
 1. TicketSoft verwerkt persoonlijke gegevens van de Koper in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.
Artikel 9: Wijzigingen voorwaarden
 1. TicketSoft behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden worden van kracht na publicatie op het Platform en zijn van toepassing op alle toekomstige transacties.
Artikel 10: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de relaties tussen TicketSoft en de Koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Laatste wijziging: 1 mei 2024